Promocja “Pół Roku za Złotówkę 50Mbps”

Jeżeli nie byłeś jeszcze naszym klientem w danej lokalizacji to możesz skorzystać z Promocji, która umożliwia otrzymanie rabatu na kwotę abonamentów przez sześć pierwszych miesięcy trwania 18 miesięcznej umowy. Warunkiem otrzymania rabatu jest płatność w terminie za wystawione faktury oraz całkowity brak zaległości w opłatach. Uporczywe zaleganie w płatnościach może spowodować cofnięcie rabatu i konieczność zwrócenia odliczonych środków.
1z+é

Cennik Promocji

Cennik promocji obowiązujący od pierwszego do szóstego miesiąca Umowy abonenckiej

l.p.usługa          downloadupload  miesięczna opłata bruttomiesięczny upust bruttomiesięczna opłata po upuście brutto
1NET 1010 Mb/s2 Mb/s98,00 zł97,00 zł1,00 zł
2NET 2020 Mb/s4 Mb/s138,00 zł137,00 zł1,00 zł
3NET 4040 Mb/s8 Mb/s178,00 zł177,00 zł1,00 zł
4NET 5050 Mb/s10 Mb/s218,00 zł217,00 zł1,00 zł

Cennik promocji obowiązujący od siódmego do osiemnastego miesiąca Umowy abonenckiej

l.p.usługa          downloadupload  miesięczna opłata bruttomiesięczny upust bruttomiesięczna opłata po upuście brutto
1NET 1010 Mb/s2 Mb/s98,00 zł49,00 zł49,00 zł
2NET 2020 Mb/s4 Mb/s138,00 zł69,00 zł69,00 zł
3NET 4040 Mb/s8 Mb/s178,00 zł89,00 zł89,00 zł
4NET 5050 Mb/s10 Mb/s218,00 zł109,00 zł109,00 zł

Regulamin Promocji

Regulamin promocji "Pół roku za Złotówkę"

 1. Organizatorem promocji „Pół roku za Złotówkę” (zwany dalej Promocja) jest: NETeter s.c. Michał Siwczak, Paweł Jarmuszkiewicz (zwany dalej Dostawcą Usług lub Operatorem).
 2. Akcja promocyjna trwa od 5 września 2015 roku do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do przyszłych Abonentów Operatora.
 4. Promocja uprawnia do skorzystania z upustów na opłatę aktywacyjną w wysokości zgodnej z cennikiem promocji, oraz opłaty abonamentowe w wysokościach zgodnych z cennikiem Promocji.
 5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest:
  • zaakceptowanie wystawiania i przesyłania przez Dostawcę usług faktur w formie elektronicznej.
  • akceptacja dostarczania im przez Dostawcę usług drogą elektroniczną treści każdej proponowanej zmiany warunków Umowy abonenckiej, w tym warunków określonych w Cenniku lub regulaminie właściwym dla danej Usługi, na adres poczty elektronicznej.
  • podpisanie terminowej umowy z Dostawcą Usług na okres 18 miesięcy kalendarzowych.
 6. W przypadku gdy uczestnik promocji nieregularnie wnosi należne opłaty abonamentowe, lub przestał je wnosić bez wypowiedzenia umowy, lub złożył wypowiedzenie nie uiszczając wcześniejszych zaległości, Dostawca usług ma prawo wycofać wszystkie upusty związane z promocją i doliczyć je do zaległości Abonenta.
 7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta, przed terminem jej zakończenia, Operator ma prawo wycofać wcześniej naliczone upusty związane z promocją i obciążyć nimi Abonenta.
 8. Na podstawie Regulaminu Promocji:
  • wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji. Opłaty abonamentowe podane w Cenniku Promocji są kwotami brutto. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy usług.
 9. W zakresie nieuregulowanym w Cenniku Promocji obowiązują odpowiednie Cenniki Dostawcy Usług.
 10. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 11. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Promocji, obowiązują warunki świadczenia Usług przez Dostawcę usług zgodnie z Umową abonencką, Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz odpowiednimi cennikami świadczenia Usług Dostawcy usług. Pojęcia pisane wielką literą, nie zdefiniowane w Regulaminie Promocji, mają znaczenie określone w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Opłaty i informacje dodatkowe

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna300,00 zł201,00 zł99,00 zł
2sprzedaż routera 4xLAN 100 Mb/s + WiFi standard N149,00 zł50,00 zł99,00 zł
3dzierżawa routera 4xLAN + WiFi N10,00 zł / miesiąc5,00 zł5,00 zł / miesiąc
4opłata za wysłanie wezwania do zapłaty10,00 zł0,00 zł10,00 zł
5opłata za nieuzasadnione wezwanie techników50,00 zł0,00 zl50,00 zł
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania przez Operatora technicznych możliwości świadczenia usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej prędkości łącza wskazanego w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta wyposażenia dodatkowego, a także czynników zewnętrznych takich jak pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta.
 3. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (1/0.5), 2. (3/0.5), 3. (6/1), 4. (8/2), 5. (12/2)