Promocja “Super Zniżka”

Promocja pozwala uzyskać rabat, który tworzy super zniżkę. Niezbędnym warunkiem uzyskania promocji jest płatność w terminie za wystawione faktury oraz całkowity brak zaległości w opłatach. Uporczywe zaleganie w płatnościach może spowodować cofnięcie rabatu i konieczność zwrócenia odliczonych środków.
Super Cena

Cennik Promocji

Cennik promocji

l.p.usługa          downloadupload  miesięczna opłata bruttomiesięczny upust bruttomiesięczna opłata po upuście brutto
1NET 64 Mb/s2 Mb/s98,00 zł49,00 zł49,00 zł
2NET 1210 Mb/s2 Mb/s138,00 zł69,00 zł69,00 zł
3NET 1814 Mb/s4 Mb/s178,00 zł89,00 zł89,00 zł
4NET 2420 Mb/s4 Mb/s218,00 zł109,00 zł109,00 zł

Regulamin Promocji

Regulamin promocji "Super Zniżka"

 1. Organizatorem Promocji "Super Zniżka" zwanej w dalszej części Regulaminu "Promocją", jest firma NETeter s.c. Michał Siwczak, Paweł Jarmuszkiewicz z siedzibą w Lusówku ul. Wiązowa 9, zwana w dalszej części "Dostawcą" lub "Operatorem".
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01 września 2015 r. do odwołania.
 3. Promocja skierowana jest do przyszłych oraz aktualnych Abonentów Operatora, którzy nie posiadają zaległości płatniczych za usługi wobec Dostawcy, oraz regularnie je opłacają.
 4. Promocja jest skierowana do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, firm i instytucji zlokalizowanych w zasięgu sieci Operatora.
 5. Przedmiotem Promocji jest sprzedaż usług dostępu do Internetu z uwzględnieniem obniżonej opłaty instalacyjnej, aktywacyjnej oraz abonamentowej.
 6. W przypadku umów zawartych w terminie wcześniejszym, warunki niniejszej Promocji zastępują poprzednie.
 7. W przypadku wybrania usługi o innych parametrach niż dotychczas świadczone Usługi, warunki świadczenia tych Usług zostaną zastąpione ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana parametrów danej Usługi zostanie wprowadzona od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym została zawarta Umowa/Aneks do umowy.
 8. Operator zastrzega sobie prawo odmówienia sprzedaży usługi w przypadku braku możliwości technicznych lub zaistnienia przeszkód formalnych.
 9. Obszar Promocji obejmuje wszystkie lokalizacje Operatora.
 10. W przypadku gdy Abonent korzystający z Promocji nieregularnie wnosi należne opłaty abonamentowe, lub przestał je wnosić bez wypowiedzenia umowy, lub złożył pisemne wypowiedzenie nie uiszczając wcześniejszych zaległości, Operator ma prawo wycofać wszystkie upusty związane z Promocją i doliczyć je do zaległości Abonenta.
 11. Na podstawie Regulaminu Promocji wprowadza się Cennik Promocji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji.
 12. Promocja łączy się z innymi promocjami w kolejności ustalonej przez Operatora.
 13. Promocja nie zmusza Abonenta do podpisania umowy terminowej. Podpisanie umowy terminowej może wynikać z innej Promocji.

Opłaty i informacje dodatkowe

Opłaty dodatkowe

l.p.usługakwota bruttojednorazowy upust bruttokwota po upuście brutto
1opłata aktywacyjna300,00 zł201,00 zł99,00 zł
2sprzedaż routera 4xLAN 100 Mb/s + WiFi standard N149,00 zł50,00 zł99,00 zł
3dzierżawa routera 4xLAN + WiFi N10,00 zł / miesiąc5,00 zł5,00 zł / miesiąc
4opłata za wysłanie wezwania do zapłaty10,00 zł0,00 zł10,00 zł
5opłata za nieuzasadnione wezwanie techników50,00 zł0,00 zl50,00 zł
 1. Uzyskanie dostępu do usługi możliwe jest wyłącznie w przypadku posiadania przez Operatora technicznych możliwości świadczenia usługi we wskazanej lokalizacji.
 2. Podane w cenniku przepływności upload i download są wartościami maksymalnymi. Uzyskanie zamówionej maksymalnej prędkości łącza wskazanego w cenniku uzależnione jest od rodzaju używanego przez Abonenta wyposażenia dodatkowego, a także czynników zewnętrznych takich jak pogoda, czy też istnienie przeszkód terenowych osłabiających sygnał docierający do Abonenta.
 3. Każda z usług posiada gwarantowane minima, które są określone w Mb/s jak następuje: 1. (1/0.5), 2. (3/0.5), 3. (6/1), 4. (8/2), 5. (12/2)