• Administratorem danych osobowych jest: NETeter S.C. Michał Siwczak, Paweł Jarmuszkiewicz z siedzibą w Lusówku, ul. Wiązowa 9, 62-080 Lusówko, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr NIP: 7811875894, REGON: 301989268 oraz do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod nr 10015 i 12564.
  • W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami korespondencyjnie pod powyższym adresem lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem poczty elektronicznej biuro@neteter.pl.
  • Państwa dane osobowe przetwarzać możemy na podstawie i w celach:
   • Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) – podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz zawarcia umowy i jej wykonania;
    • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych;
     • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak:
      • realizacja wewnętrznych celów administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw;
      • ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obrona przez roszczeniami;
      • prowadzenie statystyk lub analizowanie danych;
     • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie umowy.
      • Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonujemy profilowania.
      • Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
       • Organom administracji, w szczególności organom zarządzającym programami operacyjnymi;
       • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
       • Bankom i instytucjom płatniczym;
       • Naszym partnerom, tj. podmiotom wchodzącym w skład grupy przedsiębiorstw;
       • Naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne oraz podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze takie jak usługi prawne lub podatkowe.
      • Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas przez okres trwania umowy, a następnie po zakończeniu trwania umowy i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, dane przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
      • Przysługują Państwu następujące uprawnienia, w celu realizacji których to uprawnień prosimy o kontakt z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych:
       • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe i dostępu do nich na Państwa wniosek, jak również prawo do dokonania sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych
       • W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
        • usunięcia danych osobowych;
        • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
        • przenoszenia danych osobowych;
        • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
      • Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
      Do góry